Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 991299 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
TIN TỨC Công Ty Trung Lâm
Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán

 Cường độ tiêu chuẩn là đặc trưng cơ bản của vật liệu được qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu. Do tính chất vật liệu luôn biến động, nên trị số cường độ tiêu chuẩn phải xác định theo xử lý thống kê (hình 3.3, số liệu thống kê >1000 mẫu) các chỉ tiêu cơ học và lấy bằng chỉ tiêu loại phế phẩm của tiêu chuẩn quốc gia, với độ đảm bảo không dưới 0,95.     

Đối với thép cacbon và thép cường độ khá cao, khi không cho phép làm việc quá
giới hạn chảy, cường độ tiêu chuẩn lấy 15
bằng trị số giới hạn chảy fy = c. Đối với
thép cường độ cao (không có thềm chảy) và 10
cả trong những trường hợp kết cấu có thể
làm việc quá giới hạn dẻo thì cường độ Các giá trị cường độ fy, fu, đối với thép cacbon được cho trong bảng A.1-PL.


 

                                                                                                                                  Nhà thép tiền chế

Hình 3.4. Hàm phân phối giới hạn chảy của thép CT3

Cường độ tính toán f và ft bằng cường độ tiêu chuẩn chia cho hệ số an toàn vật liệu M. Hệ số an toàn vật liệu M xét đến ảnh hưởng của các yếu tố làm giảm đi khả

năng chịu lực của kết cấu: sự làm việc thực tế của kim loại trong kết cấu phức tạp hơn so với mẫu kim loại chịu lực kéo lúc thí nghiệm cơ tính, mẫu kim loại thí nghiệm là nhỏ, ngẫu nhiên, thời gian thí nghiệm ngắn mặc dù thực tế kết cấu thật làm việc lâu dài. Có một số trường hợp tính năng của kim loại trong kết cấu kém hơn tính năng theo qui định; kích thước của chế phẩm thép cán có khi nhỏ hơn kích thước danh nghĩa v.v...
Hệ số M được lấy như sau: với thép cường độ thông thường và cường độ cao vừa có c 3800 daN/cm2, M = 1,05.
Với các dạng chịu lực khác, cường độ tính toán được xác định từ cường độ kéo, nén, uốn cơ bản (f và ft ) nhân với các hệ số chuyển đổi. Ví dụ cường độ trượt thì dùng hệ số 0,58 nhân với fy ... Cường độ tính toán chịu trượt của thép fv = 0,58 fy

/M xuất phát từ công thức

ƒ

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Đối Tác
Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan