Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 991299 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
TUYỂN DỤNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÀ THÉP TRUNG LÂM

QUY TRÌNH NÀY BAO GỒM 2 QUY TRÌNH: ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG
A- QUY TRÌNH ĐÀO TẠO:
1- Mục đích:
Quy định một phương thức thống nhất trong Công ty Mẹ về việc tổ chức đào tạo nâng cao và đào tạo lại nhằm không ngừng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ.
2- Phạm vi:
Quy trình này áp dụng trong phạm vi Công ty Mẹ và đối tượng là toàn thể cán bộ công nhân viên có nhu cầu được đào tạo nâng cao, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ.
3- Tài liệu liên quan:
Các quy định của Nhà nước và Công ty Mẹ về công tác đào tạo, nâng lương nâng bậc đối với người lao động.
4- Định nghĩa:
Đào tạo là hoạt động bồi dưỡng, bổ sung kiến thức nhằm trang bị hoặc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, đáp ứng được đòi hỏi phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và yêu cầu của thị trường.
5- Nội dung:
5.1. Đào tạo định kỳ:
5.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo:
a- Đối tượng trong diện nâng lương, nâng bậc:
- Do đơn vị thực hiện hàng năm (vào quý 3), trên cơ sở các căn cứ:
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị;
+ Chiến lược phát triển sản xuất và định hướng tổ chức nhân sự của đơn vị;
+ Chế độ quy định và hướng dẫn nâng bậc của Nhà nước và Công ty Mẹ.
+ Yêu cầu nâng cao trình độ đối với CBCNV của Lãnh đạo Tổng Công ty.
+ Nhu cầu được đào tạo, nâng tay nghề của cán bộ công nhân viên.
- Đơn vị lập báo cáo nhu cầu đào tạo năm theo biểu mẫu BM.06A.01 và gửi về Phòng Tổ chức quản trị hành chính vào tháng 9 hàng năm.
- Phòng Tổ chức quản trị hành chính chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổng hợp nhu cầu đào tạo của các đơn vị trong Công ty Mẹ theo BM.06A.02 trình lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt và thông báo kết quả cho các đơn vị.
b- Đối tượng đào tạo theo quy hoạch cán bộ:
- Phòng tổ chức quản trị hành chính lập báo cáo kế hoạch đào tạo cán bộ theo quy hoạch năm trên cơ sở:
+ Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và Công ty Mẹ.
+ Hướng dẫn về kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ của UBND Thành phố.
+ Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hàng năm của Công ty Mẹ.
- Báo cáo trình Tổng Giám đốc phê duyệt được lập theo BM.06A.05.
5.1.2. Tổ chức đào tạo:
a- Lập chương trình đào tạo:
Căn cứ vào báo cáo tổng hợp nhu cầu đào tạo được duyệt, Phòng Tổ chức quản trị hành chính lập chương trình đào tạo phù hợp với các đối tượng như sau:
- Đối tượng trong diện nâng lương, nâng bậc:
+ Nội dung và kế hoạch đào tạo.
+ Thời gian địa điểm tổ chức đào tạo, kinh phí đào tạo.
+ Thành lập Hội đồng thi nâng bậc.
- Đối tượng đào tạo theo quy hoạch cán bộ:
+ Dự kiến nhân sự tham gia đào tạo.
+ Dự kiến chế độ chính sách đối với cán bộ
- Chương trình đào tạo chung được lập theo BM.06A.03.
- Chương trình được thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan ngay sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt
b- Tổ chức lớp đào tạo:
Phòng Tổ chức quản trị hành chính triển khai các hoạt động đào tạo phù hợp với chương trình đã được phê duyệt:
- Đối với đối tượng trong diện nâng lương, nâng bậc:
Liên hệ với các cơ sở đào tạo để:
+ Thông qua giáo trình hoặc đề cương do giáo viên biên soạn.
+ Tham gia soạn thảo đề thi, đáp án chấm điểm...
+ Phối hợp với giáo viên chuẩn bị, tổ chức học tập và kiểm tra đánh giá học viên.
+ Theo dõi, kiểm tra trong quá trình học tập của các lớp đào tạo.
- Đối với đối tượng đào tạo theo quy hoạch cán bộ:
Việc tổ chức đào tạo được thực hiện ở các cơ sở đào tạo chuyên ngành.
c. Xác nhận kết quả đào tạo:
- Hội đồng chấm thi:
+ Xem xét và chấm điểm phần bài thi lý thuyết của học viên. Các học viên thi đạt phần lý thuyết mới được tham gia phần thi kiểm tra thực hành.
+ Kiểm tra đánh giá trình độ thực hành của học viên tại hiện trường theo đề bài thi. Kết quả thi được xác định bằng điểm.
- Kết quả chấm thi (điểm lý thuyết và thực hành) của học viên được Hội đồng chấm thi xác định trong biên bản theo BM.06A.04 để trình Hội đồng xét duyệt nâng bậc lương của Công ty Mẹ.
- Phòng TCQTHC có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình học và tổng hợp kết quả học tập của các học viên để báo cáo Người có trách nhiệm.

5.2. Đào tạo đột xuất:
5.2.1. Đào tạo theo nhu cầu riêng của đơn vị hoặc cá nhân:
- Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu riêng về đào tạo, nâng cao trình độ phải gửi Phòng Tổ chức quản trị hành chính các tài liệu, hồ sơ sau:
+ Đơn đề nghị đào tạo theo biểu mẫu BM.06A.08
+ Các tài liệu hồ sơ liên quan (Thông báo chiêu sinh, chương trình học tập...)
- Phòng Tổ chức quản trị hành chính có trách nhiệm:
+ Xem xét, đề xuất ý kiến và trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
+ Thông báo cho cá nhân, đơn vị kết quả phê duyệt của Tổng giám đốc.
+ Theo dõi, tổng hợp kết quả đào tạo của các cá nhân, đơn vị được Công ty Mẹ chấp thuận cho đi đào tạo theo các chế độ quy định của Công ty đã ban hành.
5.2.2. Đào tạo theo nhu cầu của Công ty Mẹ:
a- Xác định nhu cầu đào tạo:
- Phòng tổ chức quản trị hành chính chịu trách nhiệm:
+ Lập đề xuất về đào tạo đột xuất trên cơ sở: Thông báo mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào,...hoặc đề xuất được Tổng giám đốc phê duyệt.
+ Chỉ đạo đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai đào tạo.
- Đơn vị, cá nhân được giao triển khai các công việc:
+ Lập, gửi thông báo về đào tạo đột xuất tới các đơn vị trong Công ty Mẹ.
+ Tiếp nhận và tổng hợp số liệu về nhu cầu đào tạo đột xuất của các đơn vị.
+ Lập chương trình đào tạo đột xuất theo BM.06A.03 và trình phê duyệt.
+ Thông báo kết quả trình duyệt và triển khai bước tiếp theo.
b- Tổ chức đào tạo:
- Đối với việc đào tạo nội bộ, Đơn vị, cá nhân được giao trách nhiệm phối hợp với phòng Tổ chức quản trị hành chính triển khai các hoạt động như sau:
+ Lựa chọn giáo viên thuê giáo viên bên ngoài (nếu cần thiết)
+ Thông qua chương trình, nội dung đào tạo.
+ Chuẩn bị, tổ chức lớp học.
- Đối với các lớp đào tạo do các tổ chức bên ngoài tổ chức, Phòng Tổ chức quản trị hành chính:
+ Căn cứ vào yêu cầu, nội dung đào tạo và đề xuất danh sách cá nhân tham gia lớp đào tạo, kinh phí và chế độ đối với học viên (theo BM.06A.09) trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
+ Soạn thảo quyết định cử đi học trình Tổng Giám đốc ký ban hành.
+ Tổ chức thực hiện.
b- Theo dõi kết quả:
- Đối với việc đào tạo nội bộ: Đơn vị, cá nhân được giao có trách nhiệm lập báo cáo kết quả đào tạo gửi về Phòng Tổ chức quản trị hành chính.
- Đối với cá nhân được cử đi đào tạo bên ngoài: Khi hoàn thành khoá học phải làm báo cáo kết quả đào tạo (BM.06A.06) kèm chứng chỉ hoặc kết quả kiểm tra được cấp cho Phòng Tổ chức quản trị hành chính.
- Phòng Tổ chức quản trị hành chính chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp kết quả đào tạo trong năm của Tổng Công ty. Kết quả đào tạo được ghi vào phiếu theo dõi đào tạo cá nhân BM.06A.07.
- Sau thời gian quy định (định kỳ hoặc xác định tuỳ theo nội dung đào tạo), Trưởng phòng tổ chức quản trị hành chính phối hợp với các trưởng đơn vị đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo trên cơ sở:
+ Kết quả, tiến bộ của người được đào tạo.
+ Những ứng dụng thực tế của nội dung được đào tạo.
+ Đánh giá này sẽ làm cơ sở để lập kế hoạch đào tạo cho năm sau.
6- Hồ sơ:
Hồ sơ quá trình đào tạo được lưu tại Phòng tổ chức quản trị hành chính:
+ Các văn bằng chứng chỉ theo hồ sơ lý lịch cá nhân.
+ Các hồ sơ, tài liệu khác với thời gian 10 năm.
7- Phụ lục:
Kế hoạch đào tạo nâng lương, nâng bậc năm…: BM.06A.01
Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo năm… BM.06A.02
Chương trình đào tạo : BM.06A.03
Báo cáo kết quả đào tạo năm... BM.06A.04
Kế hoạch đào tạo năm… BM.06A.05
Báo cáo kết quả đào tạo BM.06A.06
Phiếu theo dõi đào tạo cá nhân BM.06A.07
Đơn đề nghị đào tạo: BM.06A.08
Danh sách tham dự khoá đào tạo BM.06A.09

B- QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:
1. Mục đích:
Quy định một phương thức thống nhất trong Công ty Mẹ về việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên mới.
2. Phạm vi:
Quy trình này áp dụng đối với mọi trường hợp tuyển dụng cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động với Công ty Mẹ có thời hạn từ 12 tháng trở lên.
3. Tài liệu liên quan:
- Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 26/3/1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động ban hành ngày 2/4/2002.
- Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 và số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm và hợp đồng lao động.
- Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.
4. Định nghĩa:
Công tác tuyển dụng là việc xem xét có hệ thống nhằm lựa chọn những người đáp ứng được những yêu cầu đề ra để bố trí vào các vị trí làm việc thích hợp trong bộ máy sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ.

5. Nội dung:
5.1. Xác định nhu cầu:
Căn cứ vào yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị xác định nhu cầu bổ sung nhân lực, trưởng các đơn vị lập phiếu đề nghị tuyển dụng theo BM.06A.10 . Phiếu được gửi cho Phòng tổ chức quản trị hành chính.

5.2. Trình tự xem xét ban đầu:
- Phòng Tổ chức quản trị hành chính có trách nhiệm:
+ Tiếp nhận, xem xét yêu cầu của đơn vị.
+ Kiểm tra, đối chiếu nhu cầu bổ sung nhân lực của đơn vị với thực tế nguồn nhân lực, nhu cầu tuyển dụng để duy trì và phát triển sản xuất của Công ty Mẹ.
+ Nêu ý kiến và đề xuất về việc tuyển dụng bổ sung nhân lực.
+ Trình Tổng giám đốc xem xét giải quyết.
+ Thông báo với đơn vị yêu cầu kết quả phê duyệt, sau khi đề xuất phê duyệt.
+ Phối hợp với đơn vị tổ chức việc tuyển chọn lao động vào vị trí có nhu cầu theo đề xuất và ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc.
- Việc sơ tuyển lao động được chấp nhận bằng hình thức giới thiệu hoặc thông báo tuyển chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
5.3. Sơ tuyển:
a- Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:
- Đối tượng dự tuyển phải lập túi hồ sơ theo quy định chung của Nhà nước bao gồm:
+ Đơn xin vào làm việc.
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp có công chứng.
+ Bản sao giấy khai sinh.
+ Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện đa khoa hoặc bệnh việc cấp huyện trở lên.
- Hồ sơ được gửi về Phòng tổ chức quản trị hành chính trong thời gian quy định.
b- Tổ chức sơ tuyển: Phòng Tổ chức quản trị hành chính có trách nhiệm:
+ Tiếp nhận, kiểm tra, xem xét hồ sơ.
+ Đối chiếu với yêu cầu, nhiệm vụ theo vị trí công tác đã được duyệt để xác định đối tượng có hồ sơ đáp ứng yêu cầu sơ tuyển và thông báo cho họ đến dự kiểm tra.
+ Phối hợp với đơn vị có nhu cầu bổ sung lao động tổ chức kiểm tra đối tượng dự tuyển theo các yêu cầu liên quan đến vị trí công việc dự kiến bố trí theo đề xuất đã được phê duyệt. Kết quả kiểm tra được ghi theo BM.06A.11.
+ Thông báo cho đối tượng tham gia kiểm tra kết quả sơ tuyển. Các đối tượng được lựa chọn qua đợt sơ tuyển.

c- Tổ chức thử việc:
- Đối với lao động vượt qua vòng sơ tuyển, Phòng tổ chức quản trị hành chính chịu trách nhiệm:
+ Lập thông báo thử việc trên cơ sở các yêu cầu đối với vị trí cần tuyển dụng. Trong thông báo ghi rõ công việc, thời điểm, thời gian thử việc và chế độ, quy định của Công ty đối với lao động thử việc. Thông báo thử việc được lập theo BM.06A.12.
+ Trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
+ Gửi thông báo cho đơn vị lao động tới thử việc và người được thử việc.
- Sau khi hết thời gian thử việc.
+ Người thử việc phải có đơn tự nhận xét khả năng công tác của mình tại vị trí công việc đã làm thử và đề nghị được ký hợp đồng lao động với Công ty Mẹ.
+ Phụ trách đơn vị (nơi người lao động thử việc) căn cứ vào kết quả các công việc được giao trong thời gian thử việc, lập báo cáo đánh giá năng lực, trình độ thực tế của người thử việc theo BM.06A.13. Báo cáo được gửi Phòng tổ chức quản trị hành chính theo thời gian quy định.
+ Phòng tổ chức quản trị hành chính xem xét báo cáo, đề xuất ý kiến và trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Đối với người lao động được chấp nhận tuyển dụng theo phê duyệt của Tổng giám đốc, Phòng tổ chức quản trị hành chính tiến hành ký kết hợp đồng lao động với người được tuyển dụng. Nội dung, thời hạn của hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại chương 4 của Bộ Luật lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và được ký kết theo bản hợp đồng mẫu do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành.
6. Hồ sơ lưu:
Tên hồ sơ Thời gian lưu Nơi lưu
1- Hồ sơ cá nhân:
- Đơn xin làm việc
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao giấy khai sinh
- Văn bằng
- Giấy khám sức khoẻ
2- Phiếu yêu cầu
3- Kết quả sơ tuyển
4- Kết quả thử việc
5- Hợp đồng lao động
Lưu trong thời gian làm việc tại Tổng Công ty
Phòng Tổ chức quản trị hành chính

7. Phụ lục:
- Phiếu đề nghị tuyển dụng: BM.06A.10
Kết quả kiểm tra sơ tuyển: BM.06A.11
Thông báo thử việc: BM.06A.12
Kết quả thử việc: BM.06A.13

PHÒNG TCQTHC PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊTỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT
 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Đối Tác
Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan